Nova Agustin
Setor Recook... Makasih resepnya. Enak ...
Zahrina Azhar
mba Kara nya yg berapa ml..?
Nova Agustin
65 ml mb
Zahrina Azhar
okay thanks mbaa 😘
Nova Agustin
sama2 mb