Harno Ndut
Harno Ndut me-Recook
Gurame balado
Harno Ndut
Gurame balado...sedaap..