nilamharsha bhatia
Mene papaya paratha bhanaya he kaisa he.