คุณครู มีเกียรติ เวสารัช
ใช้เป็ดย่างที่เหลือผัดฉ่าแทน