คุณครู มีเกียรติ เวสารัช (ครูต้นดนตรี)
ใช้เป็ดย่างที่เหลือผัดฉ่าแทน