คุณครู มีเกียรติ เวสารัช

คุณครู มีเกียรติ เวสารัช

พระรามที่สอง 60 กรุงเทพฯ

ครูสอนดนตรีสากล และ รักการประกอบอาหารแบบประยุกต์ ดัดแปลงวัตถุดิบที่มีเหลือ ด้วยวิธีของตนเอง ในความแตกต่าง ที่เน้นรสชาติอร่อย แปลกใหม่ และเสริมเคล็ดลับความรู้เพิ่มเติมในสูตร