Lâm Lâmm
Khoai chiên giòn làm lúc lắc ạ. Thái vuông như này lắc phomai cx ngon lắm ạ