Pi Ha
Tôm của em 🍺🍺
 Vũ Nguyễn, Làm việc ở Khánh Sơn-Khánh Hoà, nghiên cứu về lên men traí cây..
ngon đấy bạn Tôi ơi..