Hoạch
Cá mình khía ra, lúc sau chiên bị nát :(. Canh ngon lắm, mình cho thêm nấm rơm với rau giá