apfel1510@yahoo.de
apfel1510@yahoo.de đã thực hành
Gân bò kho tộ
apfel1510@yahoo.de
Cám ơn công thức của chị Hoà và đây là sản phẩm của em.