Phuong Nguyen  92

Phuong Nguyen 92

  • sinh ra từ Huế. đang sống tai biển Phứoc Hải Vũng Tàu

so thích vào bêp nâú ăn và trồng cây 🌵🌻🌻🌻canh.