Phuong Nguyen  92

Phuong Nguyen 92

  • sinh ra tù Huế. đang sống tai Vũng Tàu

so thích vào bêp nâú ăn và trồng cây 🌵🌻🌻🌻canh.