Xuyên Tường

Xuyên Tường

Hội Vợ Nuôi

🔫 Xẩm sinh năm 1984. 🔫 Là Hội trưởng đương nhiệm của Hội Vợ Nuôi Bình Thuận. 🔫 Job phụ 1 là nhân viên IT quèn,2 là mua bán đồ công nghệ linh tinh. 🔫 Job chính là chăm con, nịnh vợ😝

Nào, bắt đầu viết cách làm món đầu tiên!